Chất kết dính Alteco PR560 PR700 250ML

  • Alteco PR560 là lớp lót dùng để kết dính PP (Polypropylene)/ PE (Polyethylene) với nhau bằng keo ALTECO cyanoacrylate.
  • Alteco PR700 là lớp sơn lót để kết dính keo silicone/PVC mềm với nhau bằng keo ALTECO cyanoacrylate.