Dầu mài và dập kim loại pha nước CONDAT

Dầu pha nước gia công kim loại mài và dập

CONDAT là loại dầu hòa tan trong nước, mài và dập kim loại tấm, trên máy ép cơ khí hoặc thủy lực.