Keo BSI Quik-Cure 5 Min Epoxy

BSI Quik-Cure có thể được khô trong 15 phút và khô hoàn toàn trong khoảng một giờ. Bạn chỉ có năm phút để trộn nó, lắp ráp ứng dụng và đặt kẹp, nhưng đối với những ứng dụng đơn giản thì thường là đủ.